Skip to content

Zrealizowane projekty badawcze:

 

CUBR 1 – Opracowanie Energooszczędnej Technologii Rozdrabniania Rudy Miedzi Dla O/ZWR Polkowice – CuBR/I/4/NCBR/2015

Projekt CuBR realizowany ze środków NCBiR i KGHM Polska Miedź (Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie CuBR, polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych)

Okres realizacji projektu: 01.01.2015r. – 30.11.2022r.
Całkowita wartość projektu: 15 817 000,00 zł
Wartość projektu WILiGZ: 2 146 500,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie:
1. KGHM ZANAM Sp. z o.o. – Lider,
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział ILiGZ oraz IMiR)

Zespół realizujący:
1. Wydział ILiGZ: Dr hab. inż. Dariusz Foszcz, prof. uczelni – Kierownik projektu, Dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. uczelni , Prof. dr hab. inż. Daniel Saramak, Dr hab. inż.  Damian Krawczykowski, Dr inż. Aldona Krawczykowska
2. Wydział IMiR: Dr hab. inż. Jan Sidor, prof. uczelni, Dr inż. Paweł Tomach, Dr inż. Jacek Feliks, Prof. dr hab. inż. Antonik Kalukiewicz, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze,  Mgr inż. Marcin Mazur, Mgr inż. Paweł Piekaj

Celem głównym projektu było opracowanie energooszczędnej technologii rozdrabniania rudy miedzi dla urobku kierowanego do wzbogacania w KGHM Polska Miedź i wykonanie innowacyjnej instalacji o wydajności przemysłowej 100-130 Mg/h stanowiącej dodatkową sekcje produkcyjną w O/ZWR KGHM P.M. Rejon Polkowice.

Realizacja celu głównego obejmowała wykonanie następujących zadań:

1. Badania procesów rozdrabniania w warunkach laboratoryjnych w różnych wariantach układów technologicznych, przy wykorzystaniu prototypowych maszyn rozdrabniających,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej maszyny na potrzeby KGHM PM SA
3. Opracowanie i wykonanie prototypów maszyn rozdrabniających w skali przemysłowej, wytypowanych w zadaniu 1.
4. Wykonanie instalacji maszyn w skali przemysłowej i prowadzenie dalszych badań,
5. Oddanie maszyny do eksploatacji.

Zadanie pierwsze obejmowało analizę informacji o nowych technologiach rozdrabniania i wzbogacania rud, w których zastosowano znane rozdrabniające maszyny przeróbcze, nowe konstrukcje tych maszyn oraz tradycyjne układy i nowe układy technologiczne oraz przeprowadzenie badań w skali laboratoryjnej. Badania te dotyczyły procesów rozdrabniania w prototypowych maszynach pod kątem ich możliwości wykorzystania w rozdrabnianiu rud miedzi o zróżnicowanym składzie litologicznym, oraz testy flotacyjne dla rud miedzi o zróżnicowanym składzie litologicznym. Końcowym celem zadania było opracowanie wytycznych założeń do projektu prototypowej linii technologicznej o niższym jednostkowym zapotrzebowaniu energetycznym na procesy rozdrabniania i klasyfikacji (do 30%) oraz zwiększeniem uzysku miedzi w koncentracie. Dokumentacja będąca celem zadania 2 obejmowała określenie parametrów technologicznych dla opracowanego układu mielenia rudy (niższy o min. 30% jednostkowy pobór energii), składającego się z prototypowego młyna wibracyjnego, kruszarki udarowej, przesiewacza wibracyjnego, prototypowego klasyfikatora ziarnowego, oraz podstawowych parametrów technologicznych dla prototypowego młyna wibracyjnego. Opracowano także wariantowe rozwiązania konstrukcyjne podstawowych elementów młyna: komory, wibratora i podparcia sprężystego. Opracowano i zweryfikowano modele matematyczne młyna i przeprowadzono symulacje komputerowe celem doboru jego napędu zapewniającego uzyskanie podstawowych parametrów pracy. Wykonano analizę i ocenę stanu zagrożeń, bezpieczeństwa i ryzyka eksploatacji prototypowego młyna wraz z opracowaną instrukcją eksploatacyjną.
Celem zadania 3 było opracowanie nowych metod projektowania rozdrabniających maszyn przeróbczych przyjętych do realizacji: kruszarek i młynów w oparciu o modele procesowe oraz na podstawie wyników badań eksperymentalnych oraz wykonanie prototypu/prototypów maszyn rozdrabniających.
Celem zadania nr 4 było prowadzenie badań w celu zoptymalizowania procesu mielenia w wykonanej pilotażowej linii technologicznej oraz wykazanie możliwości prowadzenia badań na wykonanej instalacji. Instalacja ta składała się z prototypowych urządzeń ale wykonywana była jako dodatkowy ciąg produkcyjny w O/ZWR Rejon Polkowice KGHM Polska Miedź S.A. o pełnej wydajności produkcyjnej. Testy instalacji wykonane w ramach zadania 4 prowadzone dla wydajności 40-60 Mg/h pokazały duży potencjał instalacji w zakresie zmniejszenia energochłonności. Zadanie nr 5 miało na celu optymalizację układu oraz dobór parametrów technologicznych w celu uzyskania założonych efektów pracy instalacji.
 
 
 

Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Projekt aplikacyjny POIR „FORMATOR PLUS”/4.1/4.1.4 – kierownik projektu (ze strony AGH): dr hab. inż. Tomasz Gawenda – projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
metryczka